Categorie archief: Steenderen

Kapvergunning voor kastanjeboom en es aan Wehmestraat in Steenderen

Op 27 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom en een es op het achtererf van Wehmestraat 3 in Steenderen. De eigenaar wil op die plek een carport en een garage bouwen. Omdat er binnenkort een nieuw tuinplan gemaakt wordt, weet hij op dit moment nog niet waar de twee te compenseren bomen geplant zullen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zowel de kastanjeboom als de es worden door de gemeente niet als bijzonder beschouwd. De kastanjeboom bevat een plakoksel die gevaar zou kunnen gaan opleveren. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar binnen drie jaar twee nieuwe bomen plant op zijn perceel.

De gemeente adviseert verder de bomen niet voor 1 augustus te vellen in verband met het vogelbroedseizoen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 mei.

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Kapvergunning voor haagbeuk aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor een haagbeuk aan de Prins Bernhardlaan in Steenderen. Deze boom is zwaar beschadigd. De gemeente zal een nieuwe haagbeuk planten. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 27 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zoals beloofd gaat de gemeente een nieuwe haagbeuk planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 april.

Kapvergunning voor 12 haagbeuken aan Azaleastraat in Steenderen

Op 28 februari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twaalf haagbeuken aan de Azaleastraat in Steenderen. Ze drukken het trottoir omhoog. De bomen zijn niet vitaal meer.

Ter compensatie komen een even groot aantal bomen terug, in een plantsoen in de directe omgeving. Nu staan de bomen half in de tuinen van de bewoners en half op de stoep.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 14 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Welke boomsoort geplant wordt, is nog niet bekend.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 maart.

Gemeente reageert na een jaar op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op onze bezwaren van 29 februari 2016 op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag en het zeer matige herplantplan in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Op 3 maart 2017 (!) ontvingen we per post het derde en laatste besluit van de gemeente. Op 1 februari 2017 kwam het eerste besluit binnen. De drie uitspraken zijn identiek: de Commissie Bezwaarschriften blijkt de bezwaren van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 reeds gedeeltelijk GEGROND verklaard te hebben. Toch wijkt het college van B & W nu drie maal af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Lees verder

Kapvergunning voor wilg en es aan Timpweg in Steenderen

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es en een wilg op het erf naast de woning Timpweg 4 in Steenderen. De bomen moeten verdwijnen in verband met de aanleg van duikers in een sloot. Op het terrein worden woningen gebouwd. Daarom is de sloot vanaf de weg niet meer bereikbaar. Ter compensatie gaat de eigenaar van het perceel enkele knotwilgen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 16 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn beide bomen niet vitaal meer en verkeren ze in slechte conditie.

Volgens omwonenden zijn deze es en wilg echter juist nog gezond en vertonen ze geen sporen van ziekte. Dit is wel het geval bij een andere es aan de Timpweg die al jaren geleden afgestorven is, maar er nog steeds staat.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 januari.

Overleg over groenplan Aviko?

Terwijl Vereniging Bomenbelang Bronckhorst nog steeds geen reactie ontvangen heeft van het college van B & W op de behandeling van haar bezwaarschrift afgelopen mei (!) tegen de kapvergunningen die aan Aviko in Steenderen verleend zijn (en de herplant ter compensatie), heeft datzelfde college nu een convenant gesloten met Aviko over een groenplan. Over dat groenplan verzocht Bomenbelang destijds al overleg met Aviko. Min of meer was dat overleg ook toegezegd. Lees verder

Kapvergunning voor twee essen en een kastanjeboom aan Covikseweg in Steenderen

Op 1 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een els, een eik en een kastanjeboom op het adres Covikseweg 12 in Steenderen. De bomen achter de boerderij groeien volgens de eigenaar in elkaar en zouden gekapt moeten worden om meer ruimte te creëren voor de andere bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 september.

Op 19 september besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor twee essen en een kastanjeboom (!). De eik en de els, waarover de eigenaar sprak, blijken dus essen te zijn! De kastanjeboom ondervindt last van de bloederziekte en de essen verkeren volgens de gemeente in slechte staat.

Aan de kapvergunning, waartegen nog tot zes weken na 19 september bezwaar gemaakt kan worden, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar van het perceel twee bomen moet herplanten (inlandse exemplaren, zoals een linde, eik of beuk).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 oktober.

Kap in uiterwaarden IJssel begonnen

Op 25 juli is begonnen met het kappen van in totaal ongeveer 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel. De eerste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van de gemeenten Brummen, Lochem, Olst-Wijhe, Hattem en Heerde. Rijkswaterstaat had ook met de kap van bomen willen beginnen bij Varik en Kampen, maar deze werkzaamheden worden vooralsnog gedwarsboomd door een uitspraak van de Tweede Kamer begin juli. Die verzocht het kabinet in een motie eerst nog eenmaal met de natuurorganisaties overleg te voeren over minder ingrijpende maatregelen in de uiterwaarden. De gezamenlijke natuur- en milieufederaties zien als alternatief bijvoorbeeld meer rivierverruimende maatregelen. Dat lijkt hen een duurzamere combinatie van hoogwaterveiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivier.

Rijkswaterstaat gaat nu ook bomen weghalen bij kribben

Rijkswaterstaat is begonnen met het kappen van bomen in de binnenbochten van de IJssel en in de buurt van kribben. De bomen en struiken belemmeren volgens de rijksdienst het uitzicht van de schippers op de rivier. Ook zouden ze voor een een verhoogd risico op overstromingen zorgen. In principe verdwijnen alle bomen in de zichtlijnen.

Omdat Rijkswaterstaat ook wel het belang inziet van het groen langs de rivier, blijven de beeldbepalende bomen staan. Ook zogeheten bakenbomen laat Rijkswaterstaat ongemoeid. Deze bomen benadrukken de loop van de rivier en zijn juist van groot belang als de kribben en uiterwaarden onder water lopen.

Voor het kappen van de bomen heeft Rijkswaterstaat een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. Mochten er in de bomen nog vogels zitten, dan moet de aannemer wachten totdat die uitgevlogen zijn voordat hij ze mag omzagen.

De werkzaamheden zijn in Kampen begonnen en schieten met een gemiddelde snelheid van 1 kilometer per werkdag aan beide zijden van de IJssel op richting zuiden (Westervoort). Het betreft ongeveer 100 kilometer in totaal.

Deze kapwerkzaamheden staan los van de kap van zo’n 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel (volgens het zogeheten plan Stroomlijn). Hiermee is op 25 juli begonnen in een vijftal gemeenten langs de IJssel. Die werkzaamheden moeten eind dit jaar afgerond zijn.