Categorie archief: Halle

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 6 januari diende de gemeente een kapaanvraag in voor drie Amerikaanse eiken langs de Marssestraat in de buurt van de camping Reugebrink. Eén eik is aangetast door zwammen. Twee andere eiken drukken het asfalt omhoog.

De gemeente gaat drie lindebomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 januari.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Twee  Amerikaanse eiken zijn aangetast door twee zwammen: de reuzenzwam en de eikenhaas. Dit zijn beide parasitaire zwammen die het wortelgestel van de boom aantasten, waardoor die gevoelig wordt voor windworp. De derde Amerikaanse eik takelt volgens de gemeente af. Deze boom is aan het afsterven. De conditie van deze boom is slecht.
De eerste twee bomen vormen in de toekomst een risico voor de omgeving. De derde boom drukt het asfalt met zijn wortels zo ver omhoog dat het verkeer er last van krijgt. Door de wortels te frezen ontstaan wonden die gunstig zijn voor nieuwe parasitaire zwammen.

In dit geval weegt het belang van de verkeersveiligheid zwaarder dan het behoud van deze drie Amerikaanse eiken, aldus de gemeente.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

De gemeente gaat binnen een jaar op de vrijkomende plekken drie lindebomen planten.

Tweestammige esdoorn aan Kuiperstraat in Halle moet wijken voor zonnepanelen

Op 10 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tweestammige esdoorn op het adres Kuiperstraat 14a in Halle. De eigenaar wil zonnepanelen op het dak van de schuur leggen en daarvoor de boom, die in een bosje staat, verwijderen.

Hij is niet van plan een nieuwe boom te planten. De eigenaar zegt al regelmatig een nieuwe boom te planten. Maar als dat nodig is, doet hij het wel.

In principe moet voor iedere te kappen boom een soortgelijke boom terug komen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 6 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente blijkt dat de tweestammige esdoorn, die op vijf meter van de woning staat, als
plakoksel op maaiveldhoogte samenkomt. Dit kan in de toekomst een probleem op gaan leveren. Doordat de twee stammen in dikte groeien, gaan ze elkaar uit elkaar drukken.
Daardoor komen ze los te staan en kunnen ze eventueel omwaaien. Verder zitten in de kroon enkele plakoksels die kunnen uitscheuren.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant in zijn tuin.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Halle-Heideweg in Halle

Op 13 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Halle-Heideweg 35 in Halle. Naast het huis staan vijf eiken. Onder andere door de
droogte van de afgelopen twee jaar en het te dicht op elkaar staan, zijn drie van de vijf bomen in zeer slechte staat. Mede daardoor gaat de kwaliteit van de twee (grootste) oudste bomen
ook snel achteruit. Als drie andere bomen gekapt worden, krijgen de twee grote eiken meer
ruimte. De eigenaar wil nieuwe bomen planten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 6 januari besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken voor de drie eiken.

De tweede en derde boom in rij gerekend vanaf de Halle-Heideweg takelen af. Ze zijn aan het afsterven. Bij de vijfde boom gerekend vanaf de weg is het kernhout aangetast, waardoor een verhoogde kans op stambreuk bestaat. De kroon van deze boom begint ook af te sterven. Deze boom is niet meer vitaal.
Door de drie eiken te kappen zullen de twee andere bomen, die gezond en vitaal zijn, de ruimte krijgen om verder uit te groeien tot twee grote markante bomen die nog tot in lengte van jaren kunnen blijven staan.

De eigenaar moet binnen een jaar – ter compensatie van de drie eiken – drie nieuwe loofbomen planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Overigens is op hetzelfde adres op 8 juli 2019 een kapaanvraag ingediend voor vijf eiken. Toen werd als reden aangevoerd de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Het ging toen om eiken langs de oprit. De eigenaar stelde destijds dat hij geen enkele boom wil herplanten. 

Op deze kapaanvraag die openbaar gemaakt is op 12 juli 2019, is tot op heden geen besluit genomen door de gemeente.

 

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Tulnersweg in Halle

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Tulnersweg 4 in Halle. De tamme kastanje staat dicht bij de woning en twee schuren. Wat er met de boom aan de hand is, is onduidelijk. De aanvraag noemt geen reden. Ook is niet duidelijk wie de kapaanvraag ingediend heeft.

Uit de summer ingevulde papieren blijkt alleen dat de indiener geen herplant voorstaat.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken. De kastanjeboom blijkt flink aangetast te zijn door zwammen en verkeert in slechte conditie. Zowel de stam als een hoofdgesteltak rotten weg. In die tak zitten om de 30 tot 40 centimeter spechtgaten, wat aangeeft dat het kernhout ook rot is. De kans dat deze tak afbreekt, die ongeveer de helft van de kroon uitmaakt, is aanwezig. Mocht dit gebeuren, dan valt deze op de woning.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde gekoppeld dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant op zijn perceel.

Noodkap lindeboom aan Zanddijk in Halle

Op 8 november ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een lindeboom op het voorerf van Zanddijk 12 in Halle. Wie de aanvraag indiende, is onduidelijk. De lindeboom zou geïnfecteerd zijn door dikrand-tonderzwammen.

Deze zwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting verspreidt zich doorgaans traag, waardoor bomen nog jarenlang kunnen blijven staan. De zwam is uiteindelijk in staat om alle afgrendelingszones te doorbreken, zodat mettertijd door stambreuk windworp kan ontstaan. Schade kan voorkomen worden door tijdig dood hout te verwijderen.

De eigenaar wil een nieuwe boom planten ter compensatie. Welke soort is nog niet bekend. Wel gaat de voorkeur uit naar een inlandse boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 november.

Op 18 november besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Het gevaar zou te groot zijn. Het gaat om een grote boom met een forse kroon die op slechts 1,5 meter naast de woning staat.

De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 22 november.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Halseweg in Halle

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Halseweg 43 in Halle. De boom ondervindt last van de bloederziekte. Ook zit de mineermot in de boom. Dit laatste hoeft overigens geen probleem te vormen.

Afgelopen juli brak een tak af.

De kastanjeboom staat ongeveer 50 cm naast het huis. De eigenaar vreest dat bij het afbreken van andere takken schade gaat ontstaan aan de woning.

Hij is zelfs bang dat de boom de riolering, gasleiding en stroomkabels gaat beschadigen.

De eigenaar verwijst in de kapaanvraag ook naar kapot straatwerk en scheuren in de keldermuur door de wortels van de kastanjeboom.

Hij wil wel vier nieuwe bomen op het voor- en achtererf planten (verder van het huis af) ter compensatie van deze paardenkastanje. Over wat soort bomen denkt de eigenaar nog na.

Als de kapvergunning verleend wordt en de boom gekapt wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de woning gaan leggen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 september.

Op 9 september besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. De kastanjeboom blijkt zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan en zal hier niet van herstellen. De kastanje vormt daardoor een gevaar voor de omgeving; er kunnen grote gesteltakken afbreken en op de woning vallen, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 4 loofbomen plant op het perceel.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem wellicht gespaard

De Provincie Gelderland wil op de N330 tussen Zelhem en Varsseveld groot onderhoud plegen aan de weg. Dan wil men ook maatregelen treffen om de weg (nog) veiliger te maken. Belangrijkste onderdeel van het plan was het voornemen om twee van de drie rijen Amerikaanse eiken langs het deel van de weg vanaf de rotonde in Zelhem (Halseweg) richting zuiden in zijn geheel te gaan kappen. Het betreft 159 volwassen bomen.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg wilde de provincie kappen, maar dat lijkt nu toch niet te gebeuren omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in november waarop de gemeente en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst waren uitgenodigd, hebben beide partijen laten weten hier grote moeite mee te hebben. Lees verder

Tamme kastanje op hoek Halsedijk/Halle-Heideweg moet wijken voor bussluis

Op 29 april diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op de hoek Halsedijk/Halle-Heideweg in Halle. De boom moet wijken voor een bussluis.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 mei.

Op 13 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een beoordeling van de gemeente blijkt dat de tamme kastanje vitaal is en in goede conditie verkeert. De boom hoeft dus niet geveld te worden vanwege gezondheid, gebreken of vitaliteit maar vanwege de aanleg van een bussluis ter plekke.

De gemeente plant ter compensatie twee witte elzen (Alnus Incana) met een minimale stamomtrek van 12-14 cm op één meter hoogte van het maaiveld aan de Tulnersweg nabij de Landeweerweg.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 mei.

 

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder