Categoriearchief: Halle

Kapaanvraag voor zomereik langs Varsseveldseweg in Halle

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een zomereik aan de Varsseveldseweg in Halle. Hoewel het niet in de gegevens staat, moet het de provincie Gelderland zijn die de aanvraag indient. De (eventuele) kap hangt namelijk samen met een aanpassing van de provinciale weg tussen Zelhem en Varsseveld (N330) bij km-paal 16.620.

Over herplant ter compensatie rept de aanvrager niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

 

Reeds kapvergunning voor 2 eiken en 2 esdoorns aan Dorpsstraat in Halle

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en twee esdoorns op het adres Dorpsstraat 20-22 in Halle, op het achterf grenzend aan een perceel aan de Fortstraat. Het gaat om één eik en twee esdoorns die zware brandschade hebben en afsterven vanwege een brand in 2013 (!). De andere eik staat tussen twee grote eiken en “geeft schade door te korte afstand”, aldus de indiener van de kapaanvraag.

In 2013 is reeds een kapvergunning verleend voor één eik. Ook is toen een esdoorn flink gesnoeid. Ter compensatie is een nieuwe eik geplant.

Nu wil men het bedrijfspand aan de Fortstraat 2 opnieuw gaan opbouwen.

Over herplant ter compensatie van de vier eventueel te kappen bomen wordt in de aanvraag niet gerept.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juli.

Op 21 juli reeds (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Eén eik en twee esdoorns hebben door de brand in 2013 bij het naastgelegen bedrijfspand
brandschade opgelopen: de twee esdoorns zijn inmiddels dood. De eik heeft dermate veel
schade opgelopen dat de boom nu voor tweederde dood is en verder zal afsterven.
De andere eik staat tussen twee grote eiken en heeft bijna geen kroon gevormd. Hij is bovendien scheef gegroeid. Door deze eik te verwijderen, krijgen de twee grote eiken ernaast meer ruimte om verder uit te groeien.

Aan de kapvergunning voor de 4  bomen zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 3 nieuwe loofbomen plant op zijn perceel, één minder dus.

De kapvergunning is op 1 augustus gepubliceeerd.

Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem definitief gespaard

Provincie Gelderland gaat de dubbele rij eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem richting Halle niet kappen. Daartoe was vorig jaar al een voorstel ingediend, maar het is nu zeker. De provincie heeft dit besloten na overleg met de gemeente Bronckhorst. De snelheid op dit deel van de provinciale weg wordt namelijk over niet al te lange termijn teruggebracht van 80 naar 60 km. Het oorspronkelijke plan omvatte de kap van twee van de drie rijen eiken, in totaal 159 volwassen bomen die vrijwel allemaal gezond en vitaal zijn.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg blijven staan, omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapbesluit voor reeds gekapte lindeboom aan Halle-Nijmanweg in Halle

Op 18 maart publiceert de gemeente het kapbesluit voor een lindeboom op het adres Halle-Nijmanweg 36a in Halle. Deze boom blijkt reeds gekapt te zijn.

De aanvraag, die niet gepubliceerd is, is bij de gemeente op 23 januari binnengekomen.

Inmiddels zijn op het voorerf als compensatie twee struiken geplant: een meidoorn en pindakaasboom (Clerodendrum trichotorum).

De gemeente verleent de kapvergunning vanwege aantasting door de oesterzwam. Hierdoor ontstaat witrot in het kernhout. Dit vergroot de kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe loofboom plant (!).

Kapvergunning voor eik aan Molenweg in Halle

Op 24 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Molenweg 4a in Halle. De bijgevoegde informatie betreft alleen het adres en de boomsoort. Waarom de eik gekapt zou moeten worden, blijft dus onduidelijk.

Deze aanvraag is desondanks gepubliceerd op 1 maart.

Op 2 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De zomereik blijkt nagenoeg dood te zijn. Hij kan niet blijven staan omdat de boom naast de openbare weg staat en dicht bij de woning.

De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 maart.

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 6 januari diende de gemeente een kapaanvraag in voor drie Amerikaanse eiken langs de Marssestraat in de buurt van de camping Reugebrink. Eén eik is aangetast door zwammen. Twee andere eiken drukken het asfalt omhoog.

De gemeente gaat drie lindebomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 januari.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Twee  Amerikaanse eiken zijn aangetast door twee zwammen: de reuzenzwam en de eikenhaas. Dit zijn beide parasitaire zwammen die het wortelgestel van de boom aantasten, waardoor die gevoelig wordt voor windworp. De derde Amerikaanse eik takelt volgens de gemeente af. Deze boom is aan het afsterven. De conditie van deze boom is slecht.
De eerste twee bomen vormen in de toekomst een risico voor de omgeving. De derde boom drukt het asfalt met zijn wortels zo ver omhoog dat het verkeer er last van krijgt. Door de wortels te frezen ontstaan wonden die gunstig zijn voor nieuwe parasitaire zwammen.

In dit geval weegt het belang van de verkeersveiligheid zwaarder dan het behoud van deze drie Amerikaanse eiken, aldus de gemeente.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

De gemeente gaat binnen een jaar op de vrijkomende plekken drie lindebomen planten.

Tweestammige esdoorn aan Kuiperstraat in Halle moet wijken voor zonnepanelen

Op 10 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tweestammige esdoorn op het adres Kuiperstraat 14a in Halle. De eigenaar wil zonnepanelen op het dak van de schuur leggen en daarvoor de boom, die in een bosje staat, verwijderen.

Hij is niet van plan een nieuwe boom te planten. De eigenaar zegt al regelmatig een nieuwe boom te planten. Maar als dat nodig is, doet hij het wel.

In principe moet voor iedere te kappen boom een soortgelijke boom terug komen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 6 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente blijkt dat de tweestammige esdoorn, die op vijf meter van de woning staat, als
plakoksel op maaiveldhoogte samenkomt. Dit kan in de toekomst een probleem op gaan leveren. Doordat de twee stammen in dikte groeien, gaan ze elkaar uit elkaar drukken.
Daardoor komen ze los te staan en kunnen ze eventueel omwaaien. Verder zitten in de kroon enkele plakoksels die kunnen uitscheuren.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant in zijn tuin.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Halle-Heideweg in Halle

Op 13 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Halle-Heideweg 35 in Halle. Naast het huis staan vijf eiken. Onder andere door de
droogte van de afgelopen twee jaar en het te dicht op elkaar staan, zijn drie van de vijf bomen in zeer slechte staat. Mede daardoor gaat de kwaliteit van de twee (grootste) oudste bomen
ook snel achteruit. Als drie andere bomen gekapt worden, krijgen de twee grote eiken meer
ruimte. De eigenaar wil nieuwe bomen planten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 6 januari besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken voor de drie eiken.

De tweede en derde boom in rij gerekend vanaf de Halle-Heideweg takelen af. Ze zijn aan het afsterven. Bij de vijfde boom gerekend vanaf de weg is het kernhout aangetast, waardoor een verhoogde kans op stambreuk bestaat. De kroon van deze boom begint ook af te sterven. Deze boom is niet meer vitaal.
Door de drie eiken te kappen zullen de twee andere bomen, die gezond en vitaal zijn, de ruimte krijgen om verder uit te groeien tot twee grote markante bomen die nog tot in lengte van jaren kunnen blijven staan.

De eigenaar moet binnen een jaar – ter compensatie van de drie eiken – drie nieuwe loofbomen planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Overigens is op hetzelfde adres op 8 juli 2019 een kapaanvraag ingediend voor vijf eiken. Toen werd als reden aangevoerd de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Het ging toen om eiken langs de oprit. De eigenaar stelde destijds dat hij geen enkele boom wil herplanten. 

Op deze kapaanvraag die openbaar gemaakt is op 12 juli 2019, is tot op heden geen besluit genomen door de gemeente.

 

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Tulnersweg in Halle

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Tulnersweg 4 in Halle. De tamme kastanje staat dicht bij de woning en twee schuren. Wat er met de boom aan de hand is, is onduidelijk. De aanvraag noemt geen reden. Ook is niet duidelijk wie de kapaanvraag ingediend heeft.

Uit de summer ingevulde papieren blijkt alleen dat de indiener geen herplant voorstaat.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken. De kastanjeboom blijkt flink aangetast te zijn door zwammen en verkeert in slechte conditie. Zowel de stam als een hoofdgesteltak rotten weg. In die tak zitten om de 30 tot 40 centimeter spechtgaten, wat aangeeft dat het kernhout ook rot is. De kans dat deze tak afbreekt, die ongeveer de helft van de kroon uitmaakt, is aanwezig. Mocht dit gebeuren, dan valt deze op de woning.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde gekoppeld dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant op zijn perceel.

Noodkap lindeboom aan Zanddijk in Halle

Op 8 november ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een lindeboom op het voorerf van Zanddijk 12 in Halle. Wie de aanvraag indiende, is onduidelijk. De lindeboom zou geïnfecteerd zijn door dikrand-tonderzwammen.

Deze zwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting verspreidt zich doorgaans traag, waardoor bomen nog jarenlang kunnen blijven staan. De zwam is uiteindelijk in staat om alle afgrendelingszones te doorbreken, zodat mettertijd door stambreuk windworp kan ontstaan. Schade kan voorkomen worden door tijdig dood hout te verwijderen.

De eigenaar wil een nieuwe boom planten ter compensatie. Welke soort is nog niet bekend. Wel gaat de voorkeur uit naar een inlandse boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 november.

Op 18 november besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Het gevaar zou te groot zijn. Het gaat om een grote boom met een forse kroon die op slechts 1,5 meter naast de woning staat.

De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 22 november.