Maandelijks archief: oktober 2020

Aanvraag kapvergunning voor 13 bomen aan de Christinalaan in Vorden

29/10/2020

In beide (doodlopende )straten staan bomen van de 1e grootte waaronder
Amerikaanse eiken. De bomen vormen veel dood hout
en daardoor een gevaar, een aantal hebben verminderde
conditie, de onderbeplanting is aan vervanging toe en
vanuit riolering zijn er problemen met de waterdoorlatende
verharding. De nieuwe inrichting geeft een oplossing voor
deze knelpunten.

Weigering kapvergunning Hofstraat 18, Hengelo

Motivering
Op 03-09-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een haagbeuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de boom en een mogelijke gevaarzetting (uitbreken van takken).
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van lichtderving. Bomen kunnen de toetreding van daglicht in de
leef/werkruimte belemmeren. De mate waarin overlast ervaren wordt is onder andere
afhankelijk van de boomsoort en –grootte en de situering ten opzichte van het gebouw of
woning. Snoei of kap na klachten over lichtderving wordt in beginsel niet uitgevoerd.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
Lichtdering weegt zwaarder dan het belang van het in stand houden van de structuur van
de houtopstand. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning verleend
De boom is beoordeeld door de bomenexpert van de gemeente deze heeft het volgende
geconstateerd:
De haagbeuk is gezond en vitaal en kan heeft nog een lange toekomstverwachting. De
stamvoet staat wat hoog boven de grond waardoor de wortelaanzetten boven de grond
komen maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de boom.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Commentaar Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Opnieuw een gevalletje van creatief plak en knipwerk. In de aanhef wordt de vergunning geweigerd, in de tekst wordt de vergunning verleend.

Vergunning voor het kappen van drie dode beuken aan de Antinkweg 8 in Hengelo

Motivering
Op 24 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 3 beuken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 09-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico door UItbrekende takken en mogelijk omvallen bomen. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren

Weigering vergunning Paardendorpseweg 1 in Zelhem

Motivering
Op 05-09-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van 2 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de bomen.
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Schade veroorzaken: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan
bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan
onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en
storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt zwaarder
gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en
de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden
overwogen. Maatregelen aan de boom kunnen zijn het snoeien van de wortels of de kroon,
het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt
hersteld.
De bomen zijn beoordeeld door de bomenexpert van de gemeente hij heeft het volgende
geconstateerd:
De bomen zijn gezond en vitaal en hebben nog een lange toekomstverwachting.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De schade aan gebouwen is echter dermate dat het in stand houden van de structuur van
de houtopstand niet opweegt tegen de overlast van de houtopstand. Gezien de mate van
overlast en het belang van de houtopstand wordt de vergunning verleend.

Commentaar Vereniging Bomenbelang Bronckhorst: Bovenstaande zin is door creatief plak en knipwerk terecht gekomen in een geweigerde vergunning. Dit is inmiddels gecorrigeerd maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd.

Excursie landgoed Zelle afgelast

In verband met de aangescherpte maatregelen betreffende Covid 19 hebben we helaas moeten besluiten de aangekondigde excursie op 31/10 af te blazen. Ook de kerstmarkt in Keijenborg gaat niet door.
Hou het vooral gezond!!

Weigering kapvergunning Hertenweg 1 in Hengelo

19/10/20

Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
Binnen de huidige perceelgrenzen zijn mogelijkheden  om elders zonnecollectoren te
plaatsen. Tevens is het plaatsen van zonnecollectoren geen reden voor de gemeente om
de kap van de eik mogelijk te maken.
Wij hebben voor een beslissing te nemen advies gevraagd aan de vereniging Bomenbelang Bronckhorst en aan de expert van de gemeente. Beide komen tot dezelfde conclusie. De boom is gezond en er is geen teken van verval geconstateerd.
Vandaar dat de vergunning voor de kap van de eik geweigerd wordt.

Gemeente weigert het kappen van een eik aan de Zutphen-Emmerikseweg 139 in Baak

Informatie uit de aanvraag en argumentatie van de gemeente. (Die hiermee het advies van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bevestigd.

1.Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
2.Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
3.Bij een controle door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is geconstateerd dat de eik die hier staat vitaal is. De aangevoerde motiveringen betreffen overlast door eikenprocessierups en
vallende eikels. Dit zijn geen valide beoordelingscriteria uit de kapverordening. De vrees
voor beschadiging leidingen is niet terecht. Leidingen lopen in het algemeen vanaf de
openbare weg loodrecht naar het woonhuis. Dat is hier een paar meter bij de stam
verwijderd.
4.De verkeerssituatie is wellicht niet optimaal, maar ook dat is geen reden om een boom te
kappen. De in de loop der jaren wat dikkere geworden stam levert amper een extra
zichtbelemmering op.
Wellicht is plaatsing van en spiegel tegenover de uitrit een oplossing.                                              4. Ruimte naar de oprit toe hoeft ook niet direct een probleem te zijn. De oprit is 3,60m breed.
Daar past nog wel een auto op. De meeste garages zijn smaller.
Wat de in de verordening genoemde weigeringsgronden betreft: de natuurwaarde van een
eik is buitengewoon groot. Op de locatie waar deze eik staat is hij beeldbepalend.
Ons advies is derhalve om op basis van beeldbepalendheid en natuurwaarde de
kapaanvraag te weigeren.
Dat op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren.