Maandelijks archief: september 2019

Kapvergunning voor 6 eiken aan Molenweg in Achter-Drempt

Op 19 augustus is een aanvraag ingediend voor 6 inlandse eiken aan de Molenweg in Achter-Drempt. Jaarlijks verdwijnen één of meerdere bomen om onduidelijke redenen. De bewoners vinden de bomen te groot.

In overleg met alle bewoners stelde de gemeente een plan op om de boomstructuur in de straat weer te gaan herstellen. Dit houdt in dat er 3 rode esdoorns, 6 krentenbomen en 2 veldesdoorns geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 augustus.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén eik blijkt niet vitaal te zijn en in slechte staat te verkeren. De andere vijf eiken zijn gezond. De gemeente verwacht dat de deze bomen ook om onduidelijke redenen dood zullen gaan (!).

De bewoners vinden de bomen die er nu staan te groot en ervaren veel overlast van de bomen. Door er nieuwe, kleiner blijvende bomen terug te planten, zal een ‘boomrijkere’ straat ontstaan, zo meent de gemeente.

De Molenweg was een laan met eiken. Deze is onderbroken door het kappen van een aantal bomen. Jaarlijks gaat de gezondheidstoestand van één of meerdere bomen achteruit, waardoor de laanstructuur verder achteruit gaat. De gemeente wil nu de laanstructuur herstellen door de herplant van 11 nieuwe bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 september. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor 4 acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 21 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s op het adres Lankhorsterstraat 9 in Wichmond ingediend vanwege zwammen en een plakoksel.

De bomen kunnen daardoor eventueel gevaar gaan opleveren.

Op de plaats van de acacia’s komen nieuwe bomen. Welke is op dit moment nog niet duidelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 augustus.

Op 17 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De acacia’s nummer 1 en 4 in rij gerekend vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat hebben een schimmelaantasting die er voor zorgt dat bruinrot is ontstaan in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogd risico dat de stammen van deze bomen gaan afbreken bij storm.
De derde acacia vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat heeft een werkende plakoksel die op uitscheuren staat. Als dat gebeurt, zal de tak bovenop de schuur vallen. Wanneer de plakoksel helemaal uitscheurt, zal de rest van de kroon ook moeten worden verwijderd om te voorkomen dat die ook afbreekt.
De tweede acacia vanaf de Lankhorsterstraat is samen opgegroeid met de eerste en derde booim. Wanneer die gekapt worden, komt de tweede boom alleen te staan.

Deze boom heeft altijd in de luwte gestaan van de andere bomen. De acacia heeft zich hierdoor niet zo goed verankerd in de grond dan wanneer hij van jongs af aan alleen zou hebben gestaan. Tevens hebben de bomen ernaast een vast wortelpakket gevormd. De wortels van de derde boom zullen verrotten, waardoor het  wortelpakket zijn stevigheid zal verliezen. Het is hierdoor aannemelijk dat de boom bij een zeer harde wind of storm om zal waaien en op de schuur zal vallen omdat hij niet goed is verankerd met de wortels in de grond.

De gemeente heeft ook gekeken of de kroon van de boom kan worden ingenomen, zodat die minder wind vangt. Doordat de boom tussen twee andere bomen staat, bestaat de kroon uit lange gesteltakken met aan de uiteinden de bladeren kroon. Om het gevaar van het omvallen bij harde wind / storm helemaal weg te nemen, zal de kroon zover moeten worden teruggenomen dat er dan bijna geen kroon meer over zal blijven.

Op basis van de bomenschouw is dan ook vastgesteld dat de houtopstand een risico
vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 september.

Kapvergunning voor één eik aan Zutphenseweg in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken in de tuin van het pand Zutphenseweg 40 in Vorden. Volgens de eigenaar verkeren ze in slechte staat en veroorzaken eikenprocessierupsen overlast.

Hij heeft nog geen concrete plannen voor herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 augustus.

Op 16 september besluit de gemeente een kapvergunning voor één eik te verlenen (de boom aan de rechterkant gezien vanaf De Boonk) en die voor de andere eik (links) te weigeren. Volgens de gemeente is de aanwezigheid van de eikenprocessierups geen reden tot het verlenen van een kapvergunning, omdat deze overlast te bestrijden valt.

Beide eiken zijn beeldbepalend. Uit een controle van de rechterboom blijkt dat aan één zijde van de boom rot in de stamvoet en een deel van de stam is ontstaan. Dit rottingsproces zal doorgaan, waardoor de boom in de nabije toekomst gevaar op zal gaan leveren. De kans op windworp of stambreuk bestaat. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van deze eik niet verbeteren. Het beste is deze boom te kappen
en te vervangen door een nieuwe duurzame en toekomstbestendige loofboom.

De andere eik is gezond en vitaal. Wel is de boom in het verleden flink opgekroond, waardoor veel waterlot op de stam is ontstaan. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de boom en het is door middel van snoei te verwijderen. De kroon van de boom is voor een deel naar het licht gegroeid, omdat de andere eik er achter staat. Doordat de kroon al fors is gesnoeid, bestaat  geen gevaar voor eventuele windworp. Deze boom is goed onderhouden. Door het hoog opkronen bestaat nagenoeg geen gevaar dat de schuur die deels onder de kroon staat, schade kan oplopen door deze boom.

Voor de te kappen eik moet de eigenaar binnen een jaar ter compensatie een nieuwe loofboom planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 21 september.

Beuk bij oude postkantoor in Zelhem kan blijven staan

Op 19 juli is een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd voor een niet nader aangegeven boom aan de Hummeloseweg in Zelhem. Het blijkt om een beuk te gaan. Deze zou in de weg staan voor de nieuwbouw op het terrein van het oude postkantoor. Wie de indiener van de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. Wel geeft deze aan geen boom te willen compenseren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Twee dagen daarvoor, op 23 juli, besluit de gemeente al de kapvergunning te verlenen. Wat gebruikelijk is bij de beoordeling van een kapaanvraag door de gemeente, namelijk het bekijken of één van waarden (natuur-, landschappelijke waarde, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, beeldbepalendheid, cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid) in voldoende mate aanwezig is om de kapvergunning te weigeren, is in dit geval NIET gebeurd. In verband met de nieuwbouw moet de beuk gekapt worden, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel een inlandse boom geplant moet worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar tegen deze kapvergunning ingediend.

Op 12 september meldt ProWonen aan Vereniging Bomenbelang dat de kapaanvraag voor de beuk ingetrokken wordt.

Op 17 september meldt de gemeente dat ze op 11 september de kapvergunning intrekt c.q. weigert. Door Prowonen wordt op deze locatie een aantal woningen gerealiseerd. In het
bestemmingsplan Stedelijk gebied; Veegplan 2019-1 wordt woningbouw voor deze locatie
mogelijk gemaakt. In dit bestemmingsplan is tevens ingegaan op de bomen in het
plangebied. Voor de ontwikkeling van deze locatie was het niet nodig om de boom voor
het realiseren van de woningen in kappen.

In twee ingediende bezwaren (buiten die van de vereniging ook één van een burger uit Zelhem) wordt er op gewezen dat het kappen van deze bomen niet in overeenstemming is met de uitgangspunten zoals deze in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Bij het verlenen van de vergunning is er ten onrechte van uitgaan dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat de boom geveld moet worden voor de uitvoering van het woningbouwproject. Omdat het  gemeentelijke kapbesluit van 23 juli op een verkeerd uitgangspunt is gebaseerd, wordt dit besluit ingetrokken.

Overigens heeft ProWonen geen wijzigingen aangebracht in het plan. Het gebouw dat
op deze locatie wordt gerealiseerd, komt niet dichterbij de boom dan oorspronkelijk het geval was. Herontwikkeling van de Hummeloseweg vormt volgens de gemeente geen reden om de beuk te vellen.
ProWonen heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door
een derde onafhankelijke partij. De beuk is vorig jaar wel gesnoeid om de herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. Volgens de gemeente is de gezondheid van de boom goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Halseweg in Halle

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Halseweg 43 in Halle. De boom ondervindt last van de bloederziekte. Ook zit de mineermot in de boom. Dit laatste hoeft overigens geen probleem te vormen.

Afgelopen juli brak een tak af.

De kastanjeboom staat ongeveer 50 cm naast het huis. De eigenaar vreest dat bij het afbreken van andere takken schade gaat ontstaan aan de woning.

Hij is zelfs bang dat de boom de riolering, gasleiding en stroomkabels gaat beschadigen.

De eigenaar verwijst in de kapaanvraag ook naar kapot straatwerk en scheuren in de keldermuur door de wortels van de kastanjeboom.

Hij wil wel vier nieuwe bomen op het voor- en achtererf planten (verder van het huis af) ter compensatie van deze paardenkastanje. Over wat soort bomen denkt de eigenaar nog na.

Als de kapvergunning verleend wordt en de boom gekapt wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de woning gaan leggen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 september.

Op 9 september besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. De kastanjeboom blijkt zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan en zal hier niet van herstellen. De kastanje vormt daardoor een gevaar voor de omgeving; er kunnen grote gesteltakken afbreken en op de woning vallen, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 4 loofbomen plant op het perceel.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor slecht onderhouden eik aan Overweg in Vorden

Op 22 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in het weiland van het perceel Overweg 13 in Vorden. De eigenaar wil “toekomstige ellende met betrekking tot de eikenprocessierups” voorkomen. Hij is van plan ter compensatie een notenboom in het weiland te planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning toch te verlenen. Dit gebeurt niet naar aanleiding van de mogelijke overlast door de eikenprocessierups, aldus de gemeente, omdat die te bestrijden valt.

De reden voor het afgeven van een kapvergunning is dat de eik nog nooit  gesnoeid is (!), waardoor een gedrongen warrige kleine kroon is ontstaan. De boom heeft geen doorgaande stam en meerdere plakoksels in de kroon die op den duur kunnen uitscheuren. De eik is inmiddels met een nieuwe snoeibeurt niet meer om te vormen tot een boom die uit kan groeien tot een beeldbepalende toekomstbestendige solitair exemplaar.

Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe boom plant (een walnoot) en die goed moet onderhouden, zodat die wel tot een goede solitaire toekomstbestendige boom kan uitgroeien.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Bij een recente bomenschouw oordeelde de gemeente dat de kastanjeboom behoorlijk aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan hier niet meer van herstellen en gaat een gevaar  vormen voor de omgeving door afbrekende takken en kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente wel een herplantplicht, en wel voor één loofboom
(een linde, beuk of zomereik).

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Het gaat om een driestammige esdoorn die tegen een andere esdoorn aan groeit en deze wegdrukt. Daardoor verhoogt de kans dat beide bomen gaan uitscheuren omdat ze als plakoksel samen komen.
De esdoorn met klimop heeft in het verleden een slechte kroon gevormd. Deze en de driestammige esdoorn staan in een oude laan met beuken en eiken. De esdoorns staan hier als opslag tussen. Door de twee esdoorns te kappen kan de oude laan zich weer in de oude staat
herstellen.

Er staan nog meer esdoorns, maar deze vallen buiten deze omgevingsvergunning. Ze vallen
onder de Wet Natuurbescherming. De Provincie Gelderland beslist over deze bomen.

De gemeente koppelt aan de afgegeven kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar twee loofbomen plant ter compensatie van de esdoorns. De eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen, binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
En hij dient ervoor te zorgen dat drie jaar na de herplant de loofbomen vitaal zijn en er een goed eindbeeld ontstaat.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 10 september.

 

Noodkap acacia aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 22 augustus heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een acacia nabij de Heidenhoekweg in Zelhem.  Een plakoksel in de boom staat op uitscheuren. De gemeente gaat op die plek ter compensatie een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 28 augustus besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Omdat een
groot risico bestaat voor de omgeving is het nodig de boom meteen te vellen voor afloop van de reguliere bezwaartermijn van zes weken. De acacia mag geveld worden vanaf de dag na verzending van dit besluit.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 september.