Maandelijks archief: mei 2017

Verslag ledenvergadering op 30 mei

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats op dinsdag 30 mei in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Zoals gebruikelijk de laatste jaren gingen we voorafgaand aan de bijeenkomst eerst in Vorden op pad. Deze keer bezochten we het park de Decanije waar we ongeveer 45 minuten rondgeleid werden.

Fernand van Hoven van de parkcommissie van De Decanije legt de geschiedenis van het terrein uit.

Het park telt enkele honderden bomen, waarvan een belangrijk deel geplant is rond 1900.

Trudy van Dinther (lid van de parkcommissie én lid van Vereniging Bomenbelang) leidde de leden rond.

In een park met veel oude bomen moet soms ook een fraai exemplaar sneuvelen, omdat die gevaar gaat opleveren. Het onderhoud, het vellen van bomen en nieuwe aanplant worden betaald door de bewoners van de wooncomplexen op het terrein (foto’s: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

De Decanije staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl) met een rij zilverlindes. In totaal gaat het om 15 exemplaren, waarvan er drie het meest in zicht staan. De bomen zijn waarschijnlijk geplant tussen 1890 en 1900 en zijn inmiddels 35 meter hoog.

De vergadering zelf stond voor een belangrijk deel in het teken van het bomenbeleidsplan. Vereniging Bomenbelang zat met nog een heleboel andere organisaties en personen in een klankbordgroep. Nadat deze groep het beleidsplan besproken had, wijzigde de gemeente het op een belangrijk punt. In plaats van het kapvergunningplichtig houden van alle bomen waarvoor nu ook een vergunning nodig is, wil de gemeente alle bomen kapvergunningvrij maken die ‘niet thuishoren in een bepaald deel van Bronckhorst’. De gemeente deelt Bronckhorst in een aantal landschapstypes in met ieder hun eigen kapverordening. Dit maakt de uitvoering volgens Bomenbelang onnodig ingewikkeld, voor de burger maar ook voor de ambtenaar die de kapaanvragen moet beoordelen. Bovendien is zo’n indeling onnodig voor een goed bomenbeleid. Het effect van dit beleid is tamelijk onduidelijk. Daarom stemde Bomenbelang begin dit jaar niet in met het bomenbeleidsplan.

De uitwerking van het plan moet medio dit jaar gaan plaatsvinden. Eind dit jaar of begin 2018 volgt de nieuwe kapverordening, waarover de gemeenteraad het laatste woord krijgt.

Ook andere actuele zaken op het gebied van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder kwamen tijdens de ledenvergadering aan bod, met name de slechte naleving van de herplantplicht.

Bij de leden bestaat veel ongenoegen over de slechte handhaving en controle door de gemeente van de herplantplicht. Tot nu toe heeft de gemeente geen gegevens aan Vereniging Bomenbelang kunnen laten zien waaruit blijkt dat de herplant gecontroleerd wordt. Voor het bestuur is het een onbegonnen werk om alle opgelegde herplant jaarlijks te controleren. Mensen die een kapvergunning gekregen hebben met daaraan gekoppeld een herplantplicht, mogen daar tegenwoordig maximaal drie jaar mee wachten. Anderen planten al een nieuwe boom voordat een oude gekapt wordt. De controle is kortom niet simpel.

Voorgesteld werd om ergens in de gemeente een gebied vrij te maken voor een ‘herplantbos’. Dat neemt het probleem weg dat vaak gezegd wordt dat geen ruimte is op een perceel om een boom te herplanten.

Tijdens de bijeenkomst is als nieuwe penningmeester Kees Mortier gekozen. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Beiden wonen in Zelhem.

Alsnog actie tegen illegale kap aan Giezenkampweg

De gemeente Bronckhorst komt alsnog in actie na overleg met de provincie Gelderland naar aanleiding van illegale kap van bomen aan de Giezenkampweg vlakbij Wildenborch. Dat gebeurde in maart van dit jaar. Onder andere Vereniging Bomenbelang meldde dit toen bij de gemeente.

Volgens de provincie is geen kapaanvraag ingediend in het kader van de Boswet (sinds 1 januari de Wet natuurbescherming). Van dunning van een bosperceel is in dit geval slechts gedeeltelijk sprake. In de oostelijke berm van de Giezenkampweg is recent ook een jonge beuk gekapt, terwijl die deel uitmaakte van drie bomen die daar geplant zijn in verband met herplant van eerder gekapte bomen.

Omdat het hier om het zogenaamde pootrecht handelt, moet de houder van dat pootrecht deze bomen herplanten.

Bovendien is een deel van deze berm bij het naastliggende bouwland getrokken.

Aangezien het bosperceel buiten de voor de provincie prioritaire gebieden ligt, verzoekt de provincie op maandag 29 mei de gemeente Bronckhorst handhavend op te treden via de Omgevingsverordening en/of het bestemmingsplan.

De gemeente heeft Vereniging Bomenbelang laten weten dit inderdaad te gaan doen.

Kapvergunning voor kastanjeboom en es aan Wehmestraat in Steenderen

Op 27 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom en een es op het achtererf van Wehmestraat 3 in Steenderen. De eigenaar wil op die plek een carport en een garage bouwen. Omdat er binnenkort een nieuw tuinplan gemaakt wordt, weet hij op dit moment nog niet waar de twee te compenseren bomen geplant zullen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zowel de kastanjeboom als de es worden door de gemeente niet als bijzonder beschouwd. De kastanjeboom bevat een plakoksel die gevaar zou kunnen gaan opleveren. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar binnen drie jaar twee nieuwe bomen plant op zijn perceel.

De gemeente adviseert verder de bomen niet voor 1 augustus te vellen in verband met het vogelbroedseizoen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 mei.

Geen kapvergunning voor 2 eiken aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 1 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken bij de oprit van de woning Nachtegaalplein 10 in Laag-Keppel. De reden om de bomen te kappen wordt niet vernoemd. Over herplant rept de eigenaar niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De twee eiken hebben namelijk een hoge natuur-, landschappelijke en beeldbepalende waarde. De bomen zijn bovendien nog gezond en vitaal. De gemeente noemt de toekomstverwachting voor deze bomen zelfs “zeer goed”.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 mei.

Gemeente wil Amerikaanse eik kappen op kruising Halseweg-Brinkweg in Zelhem

Op 3 mei vroeg de gemeente een kapvergunning aan voor een Amerikaanse eik op de hoek Halseweg-Brinkweg in Zelhem. Deze boom moet wijken in verband met een aanpassing van de kruising, wat nodig zou zijn voor de veiligheid van fietsers ter plekke. De gemeente gaat in dit geval GEEN boom herplanten in de directe omgeving.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 mei.

Op 17 mei geeft de gemeente zichzelf de kapvergunning af.

Het gaat om de boom met de rode pijl.

De boom is niet bijzonder, maar nog wel vitaal en verkeert in een goede conditie. De gemeente wil puur uit verkeerstechnische reden de Amerikaanse eik kappen. Het kruispunt en de oversteekplaats voor de fietsers is recentelijk aangepast. Volgens de politie en de verkeersdeskundige bij de gemeente is de situatie nog niet veilig en moet vanwege het uitzicht nu alsnog deze boom wijken.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 mei.

Geen kapvergunning voor tamme kastanje aan Dorpsstraat in Hummelo

Op 31 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom achter het pand Dorpsstraat 23 in Hummelo. De eigenaar van het perceel wil zijn erf anders gaan inrichten. De takken van de boom hangen over zijn schuur. Bovendien staat de kastanjeboom dicht bij de erfafscheiding. Hij wil een andere boom (waarschijnlijk een esdoorn) op een andere plek van zijn perceel planten.

Met de kastanjeboom zelf is niets aan de hand.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 april.

Op 11 mei besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. Volgens de gemeente is de kastanjeboom dusdanig beeldbepalend voor de Dorpsstraat dat het kappen daarvan het straatbeeld aantast. De boom is bovendien vitaal en verkeert in goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 mei.

Kapvergunning voor populier aan Wisselt in Zelhem

Op 14 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het adres Wisselt 28 in Zelhem. De opdrachtgever is ProWonen. De woningbouwvereniging noemt geen reden voor de kap.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 21 april.

Op 11 mei besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen. De populier verkeert weliswaar in een goede conditie, aldus de gemeente, maar zijn wortels drukken de bestrating omhoog en er vallen wat dode takken uit de boom. De populier is verder niet van grote waarde, zo staat in de kapvergunning, die op 18 mei openbaar gemaakt is. De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op, omdat de tuin aangepast gaat worden. Men vertrouwt erop dat de eigenaar voor voldoende groen zorgt ter compensatie.

Kapvergunning voor notenboom aan Zelhemseweg in Hengelo

Op 24 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom achter het pand Zelhemseweg 40 in Hengelo. Waarom de aanvraag ingediend is, wordt niet duidelijk.

 

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 maart.

Op 11 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft volgens de gemeente een lage cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Door de notenboom te kappen, verbetert de conditie van de andere bomen op het perceel. Vanwege die bomen legt de gemeente in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 mei. Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden tot zes weken nadien.

Gemeente Bronckhorst is weer een aantal monumentale bomen rijker

De gemeente Bronckhorst is weer een 15-tal monumentale bomen rijker. Boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang hebben onder leiding van Jeroen Philippona (voorzitter van de landelijke werkgroep monumentale bomen van de landelijke Bomenstichting) een aantal van deze bomen in de omgeving van Hummelo en Laag-Keppel afgelopen week geïnspecteerd. Het totaal aantal locaties in onze gemeente met monumentale bomen bedraagt nu 140.

Eén van de twee uitzonderlijke hoge essen (35 en 37,4 meter) aan een laan in landgoed Enghuizen in Hummelo die sinds kort ook in het Landelijk Register van Monumentale Bomen opgenomen zijn (foto: Gerlinde Bulten, Vereniging Bomenbelang).

Lees verder