Maandelijks archief: november 2016

Bomenbelang plant katsoeraboom

foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang

Deze katsoeraboom kan zeker zo’n 10 tot 12 meter hoog worden (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Vereniging Bomenbelang plantte op haar jaarlijkse boomplantdag op zaterdag 26 november een katsoeraboom op de parkeerplaats De Bleek in Vorden (aan de westkant bij Albert Heijn). De vereniging schenkt deze boom aan de projectgroep Baakse Beek. De aanplant zou de afsluiting van de eerste werkzaamheden rond de beek betekenen, ware het niet dat de gemeente nog moet beginnen met de aanplant van groen. Dit groen komt langs de weg tussen de Dorpsstraat achter Albert Heijn en langs de HEMA én de Baakse Beek. Deze ‘rode loper’ krijgt dus een groene aankleding: tegen de gevels van de winkels komt beplanting. Het moet de mensen meer naar de beek trekken. Bij het planten waren ook leden van de projectgroep aanwezig.

Lees verder

Nieuwe bomen rond gastenverblijf bij camping in Laag-Keppel

Aan de IJsselweg 5 in Laag-Keppel (een mini-camping met 15 kampeerplaatsen) wil men een recreatiewoning annex gastenverblijf (ver)bouwen. Daarvoor zou een kastanjeboom en een berk gekapt moeten worden. De gemeente heeft hierover binnen de geldende termijn geen besluit genomen. Daarom heeft ze de beslissingtermijn met zes weken verlengd. Uiterlijk 16 november volgt nu dat besluit.

Op 14 november besloot de gemeente af te wijken van de huidige bestemming ter plekke en een vergunning te verlenen voor de (ver)bouw van een recreatiewoning. Daaraan gekoppeld verleent de gemeente ook een kapvergunning voor de kastanjeboom die dichtbij deze plek staat. De berk is vergunningvrij.

De kastanjeboom ondervindt last van de bloederziekte en takelt af. De boom houdt het volgens de gemeente hooguit nog een jaar of drie uit.

De gemeente wijkt af van de bestemming, omdat de indiener ervoor zorgdraagt dat de woning landschappelijk ingepast wordt en dit bestaande monumentale pand behoudt en herstelt.

Qua groen verdwijnen naast de kastanjeboom en de berk nog drie coniferen, maar hiervoor in de plaats komen twee zwarte populieren en een lindeboom. Bij de parkeerplaats aan de straat verdwijnen dus de kastanje en de berk. Daarvoor in de plaats komen twee rode beuken.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 november.

Kap rode beuk naast kerk in Wichmond

Op 29 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode beuk bij de kerk in Wichmond. De beuk staat links van de kerk en is aangetast door honingzwam en de zogeheten korsthoutskoolzwam. Die zwammen zitten tot ongeveer acht meter hoog op de stam. De rode beuk wordt al drie jaar in de gaten gehouden. De kans dat er flinke takken gaan afbreken neemt toe.

De aanvraag is bekendgemaakt op 6 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Ter compensatie komt er een eik terug.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor een eik aan de Holskampweg In Vorden

Op 13 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Holskampweg 2 in Vorden. Volgens de eigenaar van het huis lopen de wortels van deze boom inmiddels onder de fundering van het huis. Ook hangen de takken van de eik gedeeltelijk over het dak van de woning. Of de boom recent gesnoeid is, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. De eigenaar vreest dat de gevel gaat verzakken en dat bij een storm takken voor schade kunnen zorgen.

Over herplant ter compensatie van de eik praat de indiener van de kapaanvraag niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 21 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Omdat de eik enkele plakoksels heeft, bestaat gevaar voor het afbreken van takken. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente in dit geval geen herplantplicht.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden tegen dit besluit.

Kapvergunning voor es aan Braamhorstweg

Op 13 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan de Braamhorstweg 1 in Halle. Volgens de eigenaar vallen regelmatig takken uit de boom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het betreft overigens geen esdoorn maar een es te zijn. De boom ondervindt last van de essentakziekte die in heel Nederland momenteel behoorlijk wat schade toebrengt.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar ter compensatie een eik plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor 2 grove dennen en 1 inlandse eik aan Halseweg

Op 18 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee grove dennen en een inlandse eik aan de Halseweg 54 in Halle. De aanvraag is ingediend namens de eigenaar die in Drenthe woont. De bomen zouden te veel licht weg nemen. De gebruiker van de woning wil meer ruimte om het huis.

Er komen wel nieuwe bomen terug.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Die vergunning is alleen nodig voor de eik. De dennen zijn kapvergunningvrij. De eik verkeert nog in een redelijke conditie, maar de gemeente accepteert dat de boom in de weg staat voor de uitbreiding van de woning. Aan de vergunning zit de voorwaarde vast dat op het perceel een nieuwe eik geplant moet worden, wat verder van het huis af.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Gemeente staat kap 17 essen en 5 eiken bij sportveld Wichmond toe

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 17 essen en 5 eiken aan de Lankhorsterstraat 3a in Wichmond (bij een sportveld). De zeer summiere aanvraag geeft geen enkele informatie over het waarom van de gevraagde kap.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 september.

Op 3 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn in het verleden geplant om het sportcomplex vanaf de weg minder zichtbaar te maken. Gezien de aansluiting van de groenstructuur tussen de Lankhorsterstraat en het aangrenzende bosperceel is het groen volgens de gemeente een waardevolle toevoeging aan het landschap. Maar de essen en eiken zelf vindt de gemeente geen waardevolle toevoeging (!). De groenstructuur moet dus wel in tact blijven, maar de individuele bomen mogen gekapt worden. Toch verlangt de gemeente wel herplant van wat ze boomvormers noemt, en veel onderbegroeiing. Concreet stelt ze als voorwaarde voor het verlenen van de kap van de 22 bomen dat er enkele nieuwe bomen geplant worden.

Aan het einde van het kapbesluit verwoordt de gemeente het als volgt: “er wordt herplant geëist waarbij een aantal bomen terug moeten komen (of mischien worden behouden) en vooral ingezet wordt op een onderbegroeiing van vuilboom, geoorde wilg en gagel”.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 12 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor eik aan Remmelinkdijk

Op 2 oktober ontving de gemeente een kapvergunning voor een eik aan de Remmelinkdijk 10 in Keijenborg. De boom staat op een laag met puin na het afbreken van een schuur.

Het betreft een perceel waar een varkensboerderij heeft gestaan van de voormalige eigenaar van het paardendorp in Velswijk. Het terrein waar de stallen stonden, moet nu ingepast worden in het omringende landschap. Daar komen geen nieuwe gebouwen. De nieuwe eigenaar heeft ook de resterende stallen gesloopt en wil dat terrein eveneens teruggeven aan de natuur. Nu resteert nog die ene eik die op een hoeveelheid puin  groeit die gesaneerd moet worden (vanwege asbest).

De nieuwe eigenaar wil die eik kappen en op die plek geen boom herplanten, omdat vlak daarnaast al een aantal volwassen eiken staat. Op het vrijgekomen terrein komen fruitbomen. Ook gaat men een rij met wilgenbomen uitbreiden tot een laan met aan weerszijden wilgenbomen en komen er meidoornhagen aan de rand van het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Op 7 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Hoe gaan we om met bomen?

In theorie is de bescherming van bomen meestal wel goed geregeld, maar in de praktijk zijn bomen vaak overgeleverd aan willekeur en desinteresse. Een goed voorbeeld hiervan is momenteel te zien bij station Vorden. Daar worden woningen gebouwd deels onder de kroon van de forse eiken die daar al decennia staan. In principe had de gemeente Bronckhorst hiervoor al geen toestemming mogen verlenen. Maar de afgelopen weken wordt het nog bonter. De aannemer zette zijn bouwcontainers bovenop de boomvoet zo ongeveer tegen de eiken aan (zie de foto’s hieronder).

Bomenbelang meldde dit half oktober aan de gemeente. Die heeft na enige tijd de projectleider gesproken. Zij maakten de afspraak dat één container gedraaid zal worden zodat die iets verder van de boomvoet af komt te staan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een kraan die in de tweede week van november beschikbaar is.

Een oplossing is dit natuurlijk niet. De containers horen daar niet thuis.

container-op-boomvoet-1

container-op-boomvoet-3

container-op-boomvoet-2

Twee zieke beuken in park de Decanije Vorden worden gekapt

Op 29 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor één, mogelijk twee beuken. De tweede beuk (in het bosplantsoen, aan een druk belopen pad) moet in oktober of november nog nader onderzocht worden op zwamvorming. De eerste beuk staat ten westen van de villa en sterft af. Na een laatste controle vorig jaar gaat de boom sneller achteruit. Bovendien staat deze beuk dicht bij een ingang van de villa.

De beuk bij de villa wordt – als de gemeente de kapvergunning verleent – vervangen door een nieuw exemplaar iets verder van het gebouw af. Voor de andere beuk komt óf een beuk terug óf een eik óf een linde.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 2 september.

Op 24 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Beide beuken verkeren inderdaad in slechte staat en kunnen gevaar opleveren, omdat de ene boom dicht bij het huis staat en de andere langs een druk belopen voetpad. Op de vrijkomende plekken komen nieuwe bomen (een beuk, eik of linde).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 november.